đề thi violympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 - 2017 đề thi giải toán trên mạng lớp 2 vòng 10 có đáp án

NGuyễn Văn Anh (đăng: 1009 tài liệu)
Lượt xem: 1277 Lượt tải: 0 Số trang: 0 Loại file: pdf Thời gian đăng: 06/01/18 22:23:39

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 - 2017 - Đề thi giải Toán trên mạng lớp 2 vòng 10 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 2 năm học 2016 - 2017. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 - 2017

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau?

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 - 2017

Gợi ý trả lời: 1 = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho các số: 24, 43, 37, 7, 70, 59. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn là

A. 7, 24, 37, 59, 70
B. 7, 24, 37, 43, 59, 70
C. 70, 59, 43, 37, 24, 7
D. 7, 24, 37, 43, 59, 70

Câu 2: Cho các số: 24, 43, 37, 7, 70, 59. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé là

A. 7, 24, 37, 59, 70
B. 7, 24, 37, 43, 59, 70
C. 70, 59, 43, 37, 24, 7
D. 90, 89, 70, 50, 7

Câu 3: Trong các cặp số sau, cặp số có tổng bằng 100 là

A. 40 và 50
B. 23 và 37
C. 24 và 76
D. 38 và 72

Câu 4: Trong các cặp số sau cặp số có hiệu bằng 7 là

A. 74 và 67
B. 97 và 9
C. 70 và 7
D. 56 và 48

Câu 5: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả nhỏ nhất

A. 20 - 5
B. 46 - 37
C. 63 - 48
D. 100 - 9

Câu 6: Giá trị của a thỏa mãn: a - 13 = 38 là ...

A. 41
B. 45
C. 25
D. 51

Câu 7: Tổng của 46 và 27 là

A. 64
B. 74
C. 73
D. 63

Câu 8: Chiều dài mặt bàn khoảng

A. 20 cm
B. 80 kg
C. 8 dm
D. 80 dm

Câu 9: 7 năm nữa Tùng 15 tuổi. Vậy năm nay Tùng bao nhiêu tuổi?

Câu 10: Cách đây 4 năm Tùng 8 tuổi. Vậy bây giờ Tùng có số tuổi là?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cho 23 + 47 ... 7 + 24. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là?

Câu 2: Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm: 76 dm - 50 cm .... 90 cm + 61 dm

Câu 3: Cho 100 - 35 = ... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?

Câu 4: Tính 15 + 85 = ...

Câu 5: Cho 7 = 100 - ... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?

Câu 6: Tính 68 - 63 = ...

Câu 7: Tính 49 + 32 - 25 = ...

Câu 8: Tính 24 + 76 - 6 = ...

Câu 9: Tìm y biết 100 - y = 86. Vậy y bằng ...?

Câu 10: Tìm một số, biết rằng lấy 100 trừ đi số đó kết quả là 13. Vậy số đó là?

Câu 11: Tìm một số, biết rằng lấy số lớn nhất có hai chữ số khác nhau cộng với số đó thì được kết quả 100. Vậy số cần tìm lại là?

Câu 12: Trong một phép tính trừ, biết số bị trừ là số tròn chục liền sau số 90, hiệu là 96. Vậy số trừ là:....

Câu 13: Trong sân có 6 chục con gồm cả gà và vịt, biết số gà bằng số lẻ liền sau số 31. Vậy trong sân có ... con vịt

Câu 14:

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 - 2017